Babbelbeekse beemden

de Babbelbeekse Beemden


Natuurgebied de Babbelbeekse Beemden is ongeveer 8 ha groot en is gelegen op Duffel en Lier. Het ligt aan de samenloop van Arkelloop en Babbelsebeek. Deze beken ontspringen in Kontich aan de noordzijde van de Boomse questa. Ze snijden kunstmatig smal en relatief diep door het landschap. Aan de ingang van het reservaat steek je de Arkelloop over, deze vloeit 200 meter verder in de Babbelsebeek. Wat verder liet de provincie Antwerpen de Babbelsebeek ruimer meanderen, ook dat terrein behoort tot het natuurreservaat. De hooilanden worden beheerd in samenwerking met een landbouwer. Enkele kilometer verder vloeit de Babbelsebeek over in de Lachenebeek die zelf uitmondt in de Nete.

De Babbelbeekse Beemden liggen 0 tot 1 meter hoog. Het is een kwelgebied wat wil zeggen dat hier ijzerhoudend grondwater aan de oppervlakte komt. Na elke fikse regenbui loopt de Arkelloop ook over in het natuurgebied. Op die manier vormt dit deel van de beekvallei een natuurlijk overstromingsgebied dat de nabijgelegen woongebieden van overstromingen vrijwaart. Sinds september 2018 kan je het gebied bij overstroming toch met droge voeten bezoeken dankzij het nieuwe vlonderpad dat werd aangelegd.

Dit afwisselend vochtige en natte milieu stimuleert natte valleibosjes, rietlanden en natte graslanden. In sloten en grachten groeien de zeldzame waterviolier en haarfonteinkruid omzoomd met oevervegetatie zoals grote egelskop. In de nattere graslanden vind je o.a. gewone dotterbloem, pijptorkruid, grote kattenstaart, echte koekoeksbloem, zeegroene muur, moeraswalstro en zompvergeet-mij-nietje en een kleine populatie zomerklokjes. Rietlanden, grauwe en amandelwilgenstruwelen en zeggenvegetaties vervolledigen het geheel. Hier groeien gewone wederik, grote valeriaan, gele lis, grote lisdodde, grote kattenstaart en moerasspirea. Op de hoogste delen van het gebied kennen de vochtige bosjes een mooie voorjaarsflora met sneeuwklokje, speenkruid en bosanemoon.
Om deze soortenrijkdom te behouden, moeten wij één tot twee keer per jaar maaien. Daarbij moeten we het maaisel afvoeren om het gebied open te houden.


De Babbelbeekse Beemden is een belangrijke voortplantingsplaats voor allerlei amfibieën als gewone pad, bruine kikker, groene kikker, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander. Verder foerageren en nestelen nogal wat watervogels in en rondom het reservaat zoals kievit, watersnip en ijsvogel. In de winter rusten hier eenden zoals wintertalingen. Steenuilen broeden in de knotwilgen in de omgeving.

Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars op de wandelpaden (dat kan sinds september 2018 ook bij zeer nat weer dankzij het vlonderpad). Honden zijn niet toegestaan in het gebied om bodembroedende vogels zoals kieviten en watersnippen niet te verstoren. Ook reeën worden dan verjaagd of laten de kalfjes aan hun lot over. We danken u voor uw begrip!

Wil je graag iets vragen/signaleren over dit gebied of wil je geïnformeerd worden over geplande acties? Stuur dan een mail naar de conservators, je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord: klik hier.