Babbelbeekse beemden

actief in Duffel en Kontich

Copyright © Natuurpunt Oude Spoorweg, 2001-2018.

All Rights Reserved.

Webmaster: Peter Geschier

de Babbelbeekse Beemden

 

Natuurreservaat de Babbelbeekse Beemden ligt aan de samenloop van Arkelloop en Babbelsebeek. Deze beken ontspringen in Kontich aan de noordzijde van de Boomse questa. Ze snijden kunstmatig smal en relatief diep door het landschap. Aan de ingang van het reservaat steek je de Arkelloop over, deze mondt 200 meter verder uit in de Babbelsebeek. Even verderop vloeit de Babbelsebeek over in de Lachenebeek die zelf uitmondt in de Nete.

De Babbelbeekse Beemden liggen 0 tot 1 meter hoog. Na elke fikse regenbui loopt de Arkelloop over in het natuurgebied. Op die manier vormt dit deel van de beekvallei een natuurlijk overstromingsgebied dat de nabijgelegen woongebieden van overstromingen vrijwaart.

Dit afwisselend vochtige en natte milieu stimuleert natte valleibosjes, rietlanden en natte graslanden. In sloten en grachten groeien Veenwortel, Pijlkruid, gele waterkers, waterviolier en haarfonteinkruid. In de nattere graslanden vind je o.a. gewone dotterbloem, pijptorkruid, grote kattenstaart, echte koekoeksbloem, zeegroene muur, moeraswalstro en zompvergeet-mij-nietje. De rietlanden en hogerop de zeggenvegetaties grauwe wilg, gewone wederik, grote valeriaan, gele lis, grote lisdodde, grote Kattenstaart en moerasspirea. Op de hoogste delen van het gebied kennen de vochtige bosjes een mooie voorjaarsflora met sneeuwklokje, speenkruid en bosanemoon. In de zomer vinden we daar veelvuldig brede wespenorchis.

Om deze soortenrijkdom te behouden, moeten wij één tot twee keer per jaar maaien. Daarbij moeten we het maaisel afvoeren om het gebied open te houden.

De Babbelbeekse Beemden is een belangrijke voortplantingsplaats voor allerlei amfibieën als gewone pad, bruine kikker, groene kikker, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander. Daarnaast foerageren en nestelen nogal wat watervogels in en rondom het reservaat. Torenvalk en steenuil broeden regelmatig in de omgeving.

Wil je graag iets vragen/signaleren over dit gebied of wil je geïnformeerd worden over geplande acties? Stuur dan een mail naar de conservators, je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord: klik hier.